micul dictator arata fata adevarata a unor politruci cum ar fi: Laszlo Borbely, Gyorgy Ervin, Emil hop poc Boc, Marcel Hoara (Bocul de la Gorj, pixuletele topi-top, ciumpilica-tiriplica, politicianul de matineu), Attila Korodi, Livache Negoita, George Scripcaru, Raduly Robert, Antal Arpad, Sorin Oprescu, Virginia Stefanica, Nicolae Nemirschi, Radu Mazare etc

marți, 12 ianuarie 2010

Sinteză documentară privind activitatea Centrului European de Studii Covasna-Harghita, în primul deceniu de la înfiinţare (1999-2009)

Centrul European de Studii Covasna- Harghita (CESCH) este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, nonprofi t şi autonomă, cu caracter ştiinţifi c, cultural şi social, care militează pentru dezvoltarea societăţii civile şi promovarea ideilor umaniste, sens în care desfăşoară activităţi de cercetare, educaţionale, umaniste universale. Centrul a luat fi inţă la iniţiativa unui grup de intelectuali din zonă, din ţară şi din străinătate, răspunzând unor imperative de cercetare interdisciplinare a spaţiului Covasna-Harghita. Centrul European de Studii Covasna- Harghita este recunoscut ca persoană juridică prin Sentinţa Civilă nr. 286 a Tribunalului Covasna, din 12 octombrie 1999.
Printre obiectivele Centrului se numără: realizarea de cercetări ştiinţifi ce în domeniile sociologiei, geopoliticii, istoriei, teologiei, economiei, politologiei; activităţi de consulting şi transfer de knowhow, alcătuind colective de lucru pe domenii; dezvoltarea de programe şi educaţie în cadrul unor cursuri postuniversitare, universităţi de vară şi tabere studenţeşti; înfi inţarea unei bănci de date cu utilizator multiplu, cuprinzând documente audio-vizuale şi scrise referitoare la zona Covasna-Harghita; dezvoltarea de parteneriate culturale, sociale şi ştiinţifi ce cu instituţii şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi străinătate; promovarea unor programe culturale, sociale şi ştiinţifi ce cu instituţii, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate; editarea de lucrări, studii şi periodice în cadrul editurii proprii „Eurocarpatica”.
Din activitatea desfăşurată de CESCH, în perioada 1999-2009, menţionăm principalele realizări:
1. Organizarea, împreună cu Fundaţia Naţională a Românilor de Pretutindeni şi cu sprijinul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, a celor IX ediţii ale Universităţii de Vară de la Izvorul Mureşului, cursuri la care au participat peste 1.200 de cursanţi şi conferenţiari din ţară şi din străinătate. Prin intermediul mass-media, opinia publică din România a fost informată pe larg asupra problemelor şi realizărilor românilor de pretutindeni şi a soluţiilor propuse pentru rezolvarea numeroaselor probleme care vizează păstrarea şi afi rmarea identităţii lingvistice, culturale şi confesionale a comunităţilor româneşti de pretutindeni, în mod deosebit a celor care trăiesc în medii multietnice şi pluriconfesionale, inclusiv a românilor din judeţele Covasna şi Harghita şi a romano-catolicilor din Moldova. Opinia majorităţii celor care au participat la cursurile celor nouă ediţii, a apreciat că Universitatea de Vară Izvorul Mureşului a intrat în conştiinţa publică asemenea unui proiect cultural la scară naţională, constituindu- se într-un veritabil „parteneriat româno-român” atât prin participanţi (tineri din afara hotarelor ţării şi din ţară), prin temele abordate, mesajele transmise, cât şi prin corpul conferenţiarilor format din elita universitară, culturală şi politică românească.
2. Implementarea proiectului „Majoritate-minoritate în Covasna şi Harghita. Dimensiuni ale vieţii comunitare”, fi nanţat de Ministerul Informaţiilor Publice (2001-2004), prin care s-a realizat monitorizarea principalelor aspecte ale discursului public şi comportamentului liderilor locali în problema convieţuirii interetnice refl ectată în presa locală şi în alte documente de interes şi mediatizarea rezultatelor monitorizării, printr-un buletin informativ cu apariţie trimestrială (Infoeurocarpatica) şi postarea pe site-ul Guvernului României, la rubrica „Presa maghiară” (rubrică care a devenit inaccesibilă, după anul 2004).
3. Editarea, în perioada 2000- 2009, la Editura Eurocarpatica a Centrului European de Studii Covasna- Harghita, a 50 de volume care abordează diferite aspecte privind istoria, cultura şi civilizaţia românească din sud-estul Transilvaniei, interferenţele culturale româno-maghiare, convieţuirea interetnică din zonă. În această perioadă, la editurile partenere: «Grai Românesc», «Angvstia», «Arcuş» şi «România pur şi simplu», au fost editate alte 50 de titluri de cărţi şi publicaţii. Aşadar, cu sprijinul cercetătorilor Centrului European de Studii Covasna-Harghita, al Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” şi al colaboratorilor celor două instituţii, în perioada la care ne referim au văzut lumina tiparului 100 de volume despre istoria, cultura şi spiritualitatea românească din sudestul Transilvaniei şi convieţuirea interetnică din acest areal.
4. Sprijinirea cercetărilor pe teme de istorie, sociologie, etnografi e, demografi e referitoare la cultura şi identitatea românească şi comunicarea interculturală din mediul multietnic şi pluriconfesional al judeţelor Covasna şi Harghita, majoritatea în parteneriat cu instituţii de cercetare ale Academiei Române şi ale universităţilor din principalele centre culturale ale ţării.
5. Organizarea primului Colocviu Naţional al „Grupului de Cercetare «Ioan I. Russu» pentru Studiul Sud-Estului Transilvaniei”, împreună cu Centrul Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” şi Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni. Înmânarea, cu această ocazie, a primelor premii „Ioan I. Russu” unor distinse personalităţi care s-au remarcat în studierea şi valorifi carea cercetărilor din arealul sud-est transilvan: prof. univ. dr. Ilie Moldovan, Sibiu; dr. Ioan Ranca, Târgu-Mureş; cercetătorilor ştiinţifi ci: Ana Grama, Sibiu; dr. Ioana Cristache-Panait, Bucureşti; dr. Maria Cobianu-Băcanu, Bucureşti (iunie 2009).
6. Elaborarea şi introducerea în circuitul public a unor studii şi documentare pe teme precum: regionalism, autonomie, autodeterminare şi implicaţiile asupra suveranităţii naţionale; dimensiuni ale convieţuirii în medii multiculturale; istorie şi memorie colectivă; relaţii comunitare între naţional şi etnic; procese de enclavizare şi de asimilare; comunicare interetnică etc..
7. Asigurarea accesului la baza de date a CESCH şi la fondurilor documentare afl ate în păstrarea Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, precum şi acordarea asistenţei de specialitate pentru elaborarea următoarelor lucrări: de licenţă - 35, de masterat şi grad didactic - 12, de doctorat - 14.
8. Redactarea buletinelor bilunare ale „Revistei presei locale de limbă română şi maghiară” şi postarea acestora pe site-ul Forumului Civic al Românilor din Harghita şi Covasna (www.forumharghitacovasna.ro), începând cu anul 2006.
9. Organizarea unor evenimente ştiinţifi ce (colocvii, mese rotunde, dezbateri, conferinţe, emisiuni şi rubrici în mass-media scrisă şi audio-vizuală, lansări şi prezentări de cărţi), în parteneriat cu Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” şi cu alte asociaţii culturale membre ale Forumului Civic al Românilor din Harghita şi Covasna.
10. Participarea la numeroase sesiuni de comunicări ştiinţifi ce, simpozioane, colocvii, dezbateri organizate de instituţii academice, muzeale, arhivistice şi de cercetări socio-umane din întreaga ţară şi din Basarabia.
Cu această ocazie, menţionăm cu satisfacţie parteneriatul rodnic stabilit cu importante instituţii şi asociaţii ştiinţifi ce din întreaga ţară, din rândul cărora menţionăm: Institutul de Sociologie al Academiei Române, Institutul de Istorie al Academiei Române „George Bariţiu” Cluj-Napoca, Universitatea „Transilvania” Braşov, Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Arhivele Naţionale, Fundaţia Naţională a Românilor de Pretutindeni Bucureşti, Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca, Asociaţiunea ASTRA, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu- Gheorghe, Centrul de Cultură Arcuş, Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”, Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi” şi Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Sfântu-Gheorghe, Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Miercurea-Ciuc Asociaţia Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş” din Bacău, cu asociaţiile şi fundaţiile membre ale Forumului Civic al Românilor din Harghita şi Covasna ş.a.. În acelaşi timp, se cuvine ca, în numele Comitetului Director al CESCH, să adresăm sincere mulţumiri tuturor colaboratorilor şi sponsorilor, reprezentanţilor massmedia pentru sprijinul acordat în organizarea şi mediatizarea proiectelor noastre.

http://www.condeiulardelean.ro/articol/sinteza-documentara-privind-activitatea-centrului-european-de-studii-covasna-harghita-primul


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu